Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené v e-shope www.biotiful.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je spoločnosť PBC, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava, IČO: 47568925, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 124183/B, DIČ: 2024006259. Predávajúci nie je platcom DPH. Tel. +421903586717, e-mail: info@biotiful.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a to vykonaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 a Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadril, že sa s ich znením oboznámil.

 

2. Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a jej bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

Po uskutočnení nákupu od nás kupujúci obdrží e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, ktorý bude obsahovať informácie o tovare, doprave, konečných cenách, doby dodania a iných dôležitých informáciách pre kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení (tieto informácie budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím nedotknutým osobám a subjektom - s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky a to v rozsahu potrebnom pre doručenie).

 

3. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu, alebo zasiahnutím vyššej moci. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke Možnosti dopravy a platieb. V nákupnom košíku pred dokončením objednávky kupujúci vidí vždy celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Konečná cena pre kupujúceho je následne uvedená v potvrdení objednávky, ktoré je kupujúcemu doručené po odoslaní objednávky emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol pri zadávaní objednávky.

 

4. Platobné podmienky 

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi, ktoré sú uvedené aj na stránke Možnosti dopravy a platieb:

Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay

Platba na dobierku: Kupujúci za tovar zaplatí až pri prevzatí tovaru oproti príjmovému pokladničnému dokladu. Poplatok za dobierku pri doručení kuriérom na zadanú adresu alebo pri prevzatí tovaru na niektorej pobočke Zásielkovne v ČR a SR je vo výške 1,00 €.

Platba vopred na bankový účet: Po prijatí objednávky je kupujúcemu zaslaný email s údajmi potrebnými k zrealizovaniu platby. Za tovar kupujúci zaplatí vopred na bankový účet vedený v Tatra Banke, následne po prijatí platby je kupujúci informovaný emailom o prijatí platby a následnom expedovaní objednávky, prípadne jeho pripravení na prevzatie na odbernom mieste. 

Bankové spojenie: Tatra banka, majiteľ účtu: PBC, s.r.o.

IBAN: SK36 1100 0000 0029 2690 9575

SWIFT: TATRSKBX

 

5. Dodacie podmienky

Po potvrdení objednávky je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní. Objednaný tovar sa vždy snažíme vyexpedovať v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 dní od prijatia objednávky s platbou na dobierku alebo po prijatí platby pri objednávkach so zadanou platbou vopred na bankový účet, čo platí pre tovar označený ako „skladom“. Pri tovare, ktorý skladom nie je, je uvedená individuálne doba dodania. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu vyradenia z ponuky na strane výrobcu alebo iných závažných dôvodov, predávajúci sa zaväzuje neodkladne kontaktovať kupujúceho a informovať ho o tejto skutočnosti s návrhom na možné riešenia pre zachovanie spokojnosti kupujúceho.

Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín informovať predávajúceho o zistených vadách (mechanické poškodenie obalu výrobku, nekompletnosť objednávky a iné nezrovnalosti). Predávajúci nezodpovedá za poškodenie spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý zásielku doručil. V každom prípade odporúčame kupujúcemu, aby nás bezodkladne informoval o akomkoľvek probléme s objednávkou aby sme problém mohli čo najrýchlejšie začať riešiť podľa potreby.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia, ktoré bolo doručené predávajúcemu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť (pokiaľ je to možné) v originálnom balení a bez poškodenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, dodatočne uplatniť ako náhradu vzniknutej škody.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy avšak nie je povinný sumu vrátiť do tej doby, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nevráti tovar kupujúcemu alebo nepreukáže, že tovar určený na vrátenie neodoslal.  

V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia  alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, predávajúci si môže uplatniť náhradu škody. 

Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je odoslaný emailom ako príloha pri každom potvrdení objednávky.

 

7. Reklamačný poriadok

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Postup pri uplatnení reklamácie:

V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese info@biotiful.sk a obratom mu budú zaslané bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.

Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na adresu sídla spoločnosti prevádzkujúcej eshop: PBC, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava. K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom kupujúci uvedie dôvod reklamácie.

Bližšie informácie nájdete na stránke Reklamačný poriadok.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z.  máte ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie v našich VOP :

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@biotiful.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím ,  alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 1.3.2018

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil.